LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Dievkalpojumi un to kārtība

Dievkalpojumi notiek:

  • Svētdien 11:00 | Trešdien 8:00 rīta Svētbrīži ar Sv. Vakarēdienu

Mācītājs Guntis Apriķis

Dievkalpojumu kārtība:

ZVANI
DRAUDZES DZIESMA
IEVADA LITURĢIJA

Liturgs: Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā.
(Liturgs un draudze apzīmē sevi ar krusta zīmi)
Draudze: Āmen.

SVEICINĀJUMS/SALUTATIO
Liturgs: Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk!
Draudze: Un ar tavu garu!

GRĒKSŪDZE/CONFESSIO
Liturgs: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, savā žēlastībā!
Draudze: Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā.
Liturgs: Apslēp savu vaigu no maniem grēkiem,
Draudze: Un deldē visu manu noziegumu.
Liturgs: Radi manī, ak, Dievs šķīstu sirdi,
Draudze: Un atjauno manī pastāvīgu garu.
Liturgs: Nemet mani prom no sava vaiga,
Draudze: Un neatņem no manis savu Svēto Garu.
Liturgs: Atdod man atkal savas pestīšanas prieku,
Draudze: Un uzturi mani ar labprātīgu garu.
Visi: Svētais Dievs, Svētais visspēcīgais, Svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums!
Liturgs: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!
Draudze: Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavu dusmību un sodību laicīgi un mūžīgi. Bet tie man no sirds žēl un gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana Pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man žēlīgi sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.
Liturgs: Ja šī ir Jūsu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad  (tikai tad) atbildiet, sacīdami – jā.
Draudze: Jā! (vēlams)

ABSOLŪCIJA/ABSOLUTIO
Liturgs: Kad Jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad, sekojot viņa pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Draudze: Āmen.

PSALMS/INTROITUS
(Dzied/runā liturgs vai liturģiskais koris)

KUNGS, APŽĒLOJIES/KYRIE
Liturgs: Kyrie eleison
Draudze: Kungs, apžēlojies!
Liturgs: Criste eleison
Draudze: Kristu, apžēlojies!
Liturgs: Kyrie eleison
Draudze: Kungs, apžēlojies par mums!

Ciešanu laikā. / Dziesmu grāmatas 20.lpp /

Liturgs: Tas jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi.
Draudze: Kungs saņem manu vājo pateicību par Tavu lielo, lielo žēlastību, ar ko Tu savu dzīvību no sevis par mani devis.

SVEICINĀJUMS/SALUTATIO
Liturgs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!

KOLEKTAS LŪGŠANA/COLLECTA
Liturgs: Lūgsim!…
Draudze: Āmen!

D I E V A   V Ā R D A   L I T U R Ģ I J A

VECĀS DERĪBAS LASĪJUMS
Lektors: Tā Kunga vārds.
Draudze: Pateicība Dievam!

DRAUDZES DZIESMA
EPISTULAS LASĪJUMS
Lektors: Tā Kunga vārds.
Draudze: Pateicība Dievam!

EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS
Liturgs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Liturgs: Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija… nodaļā.
Draudze: Gods Dievam!
Liturgs: … tā Kunga vārds.
Draudze: Slava Kristum!

SPREDIĶIS/UZRUNA/HOMĪLIJA

TICĪBAS APLIECĪBA/CREDO
Visi: Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes, visa redzamā un neredzamā Radītāju.
Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā; caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un tapa cilvēks; par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājis caur praviešiem. Un uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk.
Āmen.

DRAUDZES DIESMA
(Draudze var apsēsties)

S V Ē T Ā   V A K A R Ē D I E N A   L I T U R Ģ I J A

LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA/ORATIO FIDELIUM
(Aizlūgumi, pateicības)

Liturgs: … mēs Tevi lūdzam.
Draudze: Kungs apžēlojies!
Liturgs: … mēs Tev pateicamies.
Draudze: Pateicība Dievam!

DRAUDZES DIESMA
(Dziesmas laikā tiek vākti ziedojumi)

DĀVANU PIENEŠANA
Liturgs: Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam!
Draudze: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!

PREFĀCIJA/PREFATIO
Liturgs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Liturgs: Paceliet savas sirdis!
Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu!
Liturgs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam!
Draudze: Tā ir labi un tā piederas!
Liturgs: Tiešām… tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami:

SVĒTS/SANCTUS
(Draudze stāvus)
Visi: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna Viņa godības! Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga Vārdā! Ozianna augstībā!

EUHARISTISKĀ LŪGŠANA
(Draudze ceļos)
Liturgs: Gods Tev, Tu debess un zemes Kungs…
Liturgs: Ticības noslēpums:
Draudze: Tavu nāvi, ak, Kungs, mēs pasludinām, un Tavu augšāmcelšanos mēs teicam, līdz Tu atnāksi godībā.
Liturgs: Debesu Tēvs, mēs svinam šo mielastu… Caur Kristu, ar Kristu un Kristū Tev, Dievs, visspēcīgais Tēvs, Svētā Gara vienībā pienākas visa slava un gods tagad un mūžīgi.
Draudze: Āmen.
MŪSU TĒVS/PATER NOSTER
(Draudze stāvus)

MIERA SVEICIENS/PAX
Liturgs: Tā Kunga miers ar jums visiem!
Draudze: Un Dieva miers lai ir ar tevi.
Liturgs: Sveiciniet cits citu ar miera sveicienu!
(Draudze cits citu sveicina: Miers ar Tevi)

DIEVA JĒRS/AGNUS DEI

Visi: Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Ak, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru!

(Draudze dodas pie altāra saņemt Svēto Vakarēdienu)

N O S L Ē G U M A   L I T U R Ģ I J A

PANTS/VERSICULUS
Liturgs: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs.
Draudze: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi.

LŪGŠANA/ORATIO
Liturgs: Lūgsim! Mēs Tev pateicamies…
Draudze: Āmen.
Liturgs: Tas Kungs lai ir ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Liturgs: Lai jūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
Draudze: Āmen.

ZIŅOJUMI
Liturgs: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Draudze: Dievam lai pateicība mūžīgi!

DRAUDZES DZIESMA

ZVANI