LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Uzruna

Mīļais, Draugs!

Ļoti priecājos, ka šobrīd esi atvēris Latvijas ev. lut. Baznīcas Saldus sv.Jāņa draudzes mājas lapu. Iespējams Tu vēlies kaut ko noskaidrot un uzzināt vairāk par mūsu draudzi. Tāpēc vēlos Tevi ar to iepazīstināt.

Vispirms vēlos atbildēt uz jautājumu: „Kas ir draudze?” Tev noteikti ir savas domas un priekšstati par to, bet Bībelē viens no vārdiem, kas apraksta Baznīcu ir SADRAUDZĪBA. Pāvils pirmajā vēstulē Korintiešiem raksta: „Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.” (1.Kor.1:9) Cik neparasta vēsts – Dievs mūs aicina sadraudzībā vai draudzībā ar Sevi! Dievs Kristū vēlas būt arī Tavs DRAUGS!
Jāņa Evaņģēlijā Jēzus saka: „Jūs esat Mani draugi.” (Jņ.15:14)
Kā mēs nokļūstam šajās attiecībās ar Dievu, kuras raksturo vārds DRAUDZĪBA? Pāvils Svētā Gara vadīts raksta: „Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” (2.Kor. 13:13) Tātad Trīsvienības trešā persona – Svētais Gars nodrošina un veido sadraudzības saites draudzei ar Dievu Tēvu caur Dēlu – Jēzu Kristu. Svētais Gars mūs ieved sadraudzībā ar Dievu un vienam ar otru.

Ko nozīmē sadraudzība kristīgajā Baznīcā? Vispirms vārds sadraudzība raksturo tuvas attiecības. Šis pats vārds Jaunajā Derībā ir lietots, lai aprakstītu vīra un sievas attiecības laulībā. Tātad tas raksturo nepastarpinātu un lielu tuvību ar Kristu un draudzes locekļiem savā starpā. Vecajā Derībā viens no vārdiem, kas raksturo sadraudzību kā darbības vārds nozīmē: „SASIET KOPĀ” un „SAISTĪT”. Tātad Dievs Svētais Gars Baznīcu saista kopā ar kādām īpašām saitēm un tās mēs varam raksturot ar vārdu „SADRAUDZĪBA”. Ir svarīgi ievērot, ka šī sadraudzība vispirms izriet no Dieva, tā nāk pie mums Kristū, un tas ir pamats draudzībai arī brāļu un māsu starpā.

Vecajā Derībā un ebreju kultūrā redzama sadraudzības zīme bija galda kopība. Tie, kuri sēž pie viena galda atrodas kādā īpašā kopībā – sadraudzībā. Jēzus bieži Evaņģēlijos atrodās dažādu cilvēku namos pie galda. Šī rīcība atklāja Kristus mīlestību un draudzību pret ļaudīm, kurus Viņš apciemoja. Salamans raksta: „Diviem ir labāk nekā vienam būt…, ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.” (Sal.māc. 4:9-10) Mēs ikviens zinām šo patiesību un tādēļ tas, ko ļaudis meklē sākot no bērnības un visas savas dzīves garumā ir sadraudzība ar citiem cilvēkiem. Mēs ilgojamies pēc draudzības un skumstam, ja tās saites pārtūkst. Katra draudzība, kura nav balstīta attiecībās ar Dievu – nav pastāvīga. Iedzimtais grēks mūs iekšēji caur egoismu ir tā sašķēlis, ka mēs nespējam paši saviem spēkiem veidot noturīgas un ilgstošas attiecības. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama sadraudzība ar Dievu Kristū, kuru nodrošina Svētais Gars. Sadraudzības svarīgākā iezīme ir DALĪŠANĀS. Būt sadraudzībā ar kādu nozīmē dalīties ar šo cilvēku tajā, kas man pieder un tajā, ko pats esmu piedzīvojis. Sadraudzības pamatā Kristīgajā Baznīcā ir DIEVS PATS, kurš tik ļoti pasauli ir mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu. (Jņ.3:16) Lai nodibinātu sadraudzību ar cilvēku, Dievs atdod visu – Sevi visu – Viņš upurē Sevi pie Krusta Golgātā, lai atjaunotu draudzību ar Tevi! Un tāpēc Kristīgā sadraudzība nozīmē sekot šim Jēzus piemēram – būt gatavam uzupurēties un sevi ziedot citu labā!

Tas nozīmē, kas vārds sadraudzība ir viens no vārdiem, kas visprecīzāk izsaka kristīgās Baznīcas būtību un aicinājumu. Arī mēs Tevi vēlētos aicināt uz sadraudzību ar Dievu Saldus sv.Jāņa draudzē. Uz sadraudzību, kur ļoti atšķirīgi ļaudis ar dažādām dāvanām dodas kopīgā ceļā, sekojot Kristum kā savam labākajam Draugam un šajā ceļā, atklāj cik neparastā un pārsteidzošā veidā Pestītājs nāk pie mums Viņa draudzē, to stiprinot, iedrošina, sargājot un iepriecinot arī caur mūsu kopīgā ceļa biedriem– brāļiem un māsām – draugiem Kristū.

Mīlestībā arī Tavs draugs –
mācītājs Guntis