LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Slavēšana Lēnu Romas katoļu baznīcā

Skanīga sadraudzība un slavēšana ar katoļu brāļiem un māsām Lēnu Dievnamā.