LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Zvaigznes dienas sadraudzības pasākums