LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Iesvētes mācības vasarā