LAETARE – priecājieties!

25/03/2020 | Jaunumi

Evaņģēlija lasījums /Jņ.6:1-13/

Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir, Tiberijas, jūrai.

Bet Viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc ka tie redzēja tās zīmes, ko Viņš darīja slimajiem.

Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar Saviem mācekļiem.

Bet Pashā, jūdu svētki bija tuvu.

Kad Jēzus, acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie Viņa, Viņš sacīja uz Filipu: “Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?”

Bet to Viņš sacīja, viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt.

Filips Viņam atbildēja: “Par divi simti sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums.”

Tad viens no Viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, Viņam saka:

“Šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes un divi zivis; bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?”

Jēzus sacīja: “Lieciet, lai ļaudis apsēstas!” Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās – vīru vien kādi pieci tūkstoši.

Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās.

Bet, kad viņi bija paēduši, Viņš sacīja Saviem mācekļiem: “Salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā!”

Tad tie salasīja tās un piepildīja divpadsmit grozus ar druskām, kas no piecām miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši.

SPREDIĶIS

Saldus Sv.Jāņa draudzē 22.03.2020.

Lasījumi: Jes.52:7-10; Gal.4:22-31; EV Jņ.6:1-13

Gavēņa laika trešajai svētdienai latīniskais nosaukums ir LAETARE – priecājieties! Pašā gavēņa laika vidū šī ir prieka un gaviļu diena! Tā atgādina, ka atsakoties no kaut kā gavējot, esam ceļā uz patiesu prieku. Šīsdienas vadmotīvs ir vārdi no pravieša Jesajas grāmatas: “Priecājieties par Jeruzālemi un līksmojiet visi, kas to mīlat!”/Jes.66:10/ Kāds ir ceļš uz patiesu prieku?

Visas šai dienai paredzētās rakstu vietas runā par prieku. Vārds ‘prieks’ Bībelē minēts vairāk kā 160 reizes. Tas ir iemels kāpēc Dieva Vārdu ir tik svarīgi lasīt, jo tas ne tikai runā par prieku, bet arī parāda ceļu uz to. Vecās Derības lasījumā dzirdējām: Gavilējiet skaļi priekā, jūs visi Jeruzālemes sagrautie mūri! Jo Tas Kungs… Savu tautu… iepriecinājis.”/Jes.52:9/ Un lasījumā no vēstules Galatiešiem: Priecājies, neauglīgā, kas nedzemdē, gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes.”/4:27/ Šīs rakstu vietas atklāj, ka Dievs katru cilvēku vēlas iepriecināt. Akvīnas Toms ir sacījis, ka neviens nespēj dzīvot bez prieka. Prieks dvēselei ir tāpat kā skābeklis mūsu organismam. Kā ķermenis nespēj iztikt bez skābekļa, tā dvēsele bez prieka. Dievs vēlas dāvāt to, bez kā nespējam dzīvot. Viņam rūp, lai Dieva bērni būtu priecīgi. Šo patiesību mums ir tiks svarīgi dzirdēt laikā, kad apkārt notiekošais satrauc un biedē.

Evaņģēlija lasījumā Jēzus jautā: “Kā pabarot vairākus tūkstošus cilvēku, kuriem trūkst pārtikas?” Šodienas kontekstā, arī mums nereti pietrūkst miera, cerības, spēka, pietrūkst visparastāko medicīnas aizsarglīdzekļu, kādiem cilvēkiem pietrūkts ļaudis, kuri varētu viņiem uz mājām atnest pārtiku un sniegt palīdzīgu roku. Arī šajos apstākļos Kristus mums jautā: “Kā šo sarežģīto situāciju atrisināt?” Ne jau tikai Filips un pārējie mācekļi toreiz, bet līdz ar viņiem šodien valstu vadītāji ir spiesti atzīt: “Šo krīzi paši saviem spēkiem nespējam atrisināt!”

Apustuļu problēma tāpat kā mūsējā ir tā, ka bieži visu cenšamies paveikt un atrisināt, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Un tāpēc nereti nokļūstam situācijās, kuras nav mūsu spēkos atrisināt! Ir nepieciešama pazemība, lai atzītu: “Dievs es nespēju, bet Tu spēj visu!” Dievs spēj apturēt koronavīrusa izraisīto krīzi, ja ar pazemību esam gatvi pieņemt Viņa risinājumus.

Kamēr mācekļi vienisprātis atzīst: “Šai krīzei nav risinājumu!” Jēzus tādu atrod caur kādu jaunu zēnu, kurš ir gatavs dalīties ar savām pieticīgajām pusdienām.

Dievs bieži savus varenos darbus paveic caur maziem, neievērojamiem un nespēcīgiem cilvēkiem, kuri ir gatavi dalīties – ir dāsni un priecīgi devēji. Bībelē ir sacīts: Priecīgu devēju Dievs mīl!”/2.Kor.9:7/ Ceļš uz prieku ir nevis ņemšanas, bet gan DOŠANAS – SEVIS ZIEDOŠANAS CEĻŠ. Tik daudzi mediķi un brīvprātīgie šobrīd ziedo savu darbu, laiku, spēkus, lai palīdzētu visiem sasirgušajiem! Arī mēs šajā grūtajā laikā savas tautas brāļiem un māsām varam kaut ko dot- varam lūgt par slimajiem un viņu kopējiem, varam painteresēties vai mūsu kaimiņiem nav nepieciešama kāda palīdzība. 

Ceļš uz prieku, par kuru Jēzus saka, ka neviens to neatņems, ir PATEICĪBAS CEĻŠ./Jņ.16:22/ Pāvils Svētā Gara vadīts aicina: Pateicieties vienumēr un par visu Dievam.”/Ef.5:20/ Ir tik ļoti grūti vienmēr un par visu pateikties! Īpaši jau šajā laikā. Evaņģēlijs atklāj: “Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies.”/Jņ.6:11/ Kristus pateicās par to, kas bija (kamēr mācekļi palika fokusēti uz to kā viņiem nav) par piecām miežu maizēm un divām mazām zivtiņām./Jņ.6:9/ Pārāk bieži esam neapmierināti un kādreiz pat dusmīgi par to kā mums nav un tāpēc neredzam to, kas atrodas acu priekšā. Pateicības pilns skatiens pat tuksnesī saredzēs Dieva dāvanas un svētības. Nepateicība, kurnēšana un dusmas daudz ko skaistu samaitā. Caur pateicības pilnu lūgšanu sirds vienmēr atgriežas Dieva klātbūtnē. Un šī tuvuma piedzīvojums sirdī vairo prieku. Mēs nevaram atmaksāt Dievam par visām tām svētībām, ar kurām Viņš mūs ir apdāvinājis, taču varam par tām pateikties.

“Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.”, Saka mūsu Kungs./Ps.50:23/ Jēzus tik bieži pateicās, aicinādams mūs darīt to pašu. Dieva eņģeļi nemitīgi dzied slavas un pateicības dziesmas Radītājam. Visa radība Dievu slavē, pateikdamās (īpaši pavasarī to var piedzīvot). Visas garīgās dzīves un dievkalpojuma centrā ir euharistija – pateicības mielasts, kuru saņemot arī mums ir jākļūst priekpilni pateicīgiem.

Mīlestībā Tavas draudzes mācītājs Guntis

Mīļie Brāļi un Māsas Kristū, esam ļoti pateicīgi par

  • Jūsu aizlūgšanām,
  • gatavību kalpot savam tuvākajam,
  • kā arī pateicamies par Jūsu ziedojumiem mūsu draudzes kalpošanas nozaru nodrošināšanai.

Ziedojumus var atstāt svētdienās dievnamā ziedojumu traukos (no pl.11:00-14:00) vai arī esat aicināti izmanto iespēju ziedot attālināti, pārskaitot naudiņu mūsu draudzes kontā: LV28UNLA 0015 0007 0110 1. (Mūsu draudzes reģistrācijas Nr. – 90000158433)

Priecīgu devēju Dievs mīl!”/2.Kor.9:7/

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!

Viens komentārs;

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

četri × divi =