LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

“Miers lai jums un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus! Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu Viņa neiznīcīgajā godībā!” Ar šādiem vārdiem apustulis Pāvils sveicina ticīgos Efesas pilsētā (Ef 6:23-24).

Mācītāja Gundara Ceipes monogrāfijas “Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918.-1940.”grāmatas atklāšanas svētki un autora lekcija ” Divi ceļi latviešu vēsturē”

1 2 3 4 6