LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
SALDUS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Jēzus pēdējie vārdi pirms debesbraukšanas bija: Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. /Ap.d. 1:8/ Šos vārdus Jēzus teica apustuļiem, un Vasarsvētkos mēs dzirdam, kā šie vārdi desmitajā dienā sāka piepildīties – Svētajam Garam nākot […]

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltītajā ekumēniskajā dievkalpojumā, kas notiks Saldus Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, piedalīsies Latvijas vadošo reliģisko konfesiju bīskapi un valsts augstākās amatpersonas. Svētrunu teiks bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.05.2022-dievkalpojums-ekumeniskais-dievkalpojums-no-saldus-svjana-baznicas.id260413